Användarvillkor

Allmänna villkor FÖR Aktuellt Stulet

Allmänt

Tjänsten Aktuellt Stulet (”Tjänsten”) är en annonsplattform som tillhandahålls av GKEE EGENDOM, org.nr. 580728-1653(”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”). Tjänsten syftar till att underlätta att stulet eller i övrigt förkommet gods återbördas till dess rättmätige ägare genom att förenkla för den som kommer i kontakt med okänt gods att efterforska vem som är ägare 

Tjänsten är öppen för både konsumenter och företag via www.aktuelltstulet.se (”Webbplatsen”). Den som använder Tjänsten kallas i dessa Villkor för ”Användare”.

De här allmänna villkoren (”Villkoren”) reglerar din användning av Tjänsten.

Genom att besöka Webbplatsen eller använda Tjänsten accepterar du att följa de här Villkoren.

 1. ANNONSERING, PRISER OCH BETALNING

Tjänsten är en annonseringstjänst där annonserna erbjuds i olika nivåer där en högre nivå innebär möjligheten att publicera mer material. Du kan, efter att ha publicerat en annons, uppgradera till en högre nivå mot erläggande av mellanskillnaden mellan aktuell nivå och högre nivå. Du kan inte gå från en högre nivå till en lägre men du är fri att radera material som du tidigare lagt upp i annonsen och även i övrigt göra justeringar. Allt material förhandsgranskas och kommer därför medföra att sådana ändringar sker med fördröjning.

En annons ska röra ett visst objekt eller flera objekt som har direkt anknytning till varandra, till exempel ett parti av något eller gods som inkluderar tillbehör. Är du osäker på om det du vill ladda upp ska göras i en eller flera annonser, hör av dig till kontakt@aktuelltstulet.se.

Följande nivåer finns i dagsläget:

Nivå 1 – I denna nivå ingår möjlighet att ge en skriftlig beskrivning av objektet och att ladda upp två bilder. Avgiften för en annons på Nivå 1 är       kronor inklusive moms.

Nivå 2 – Utöver vad som ingår i Nivå 1 kan du ladda upp två extra bilder samt även ett videoklipp. Avgiften för en annons på Nivå 2 är       kronor inklusive moms.

Andra nivåer kan tillkomma och kommer att framgå i dessa Villkor. Vi förbehåller oss också rätten att ändra Avgifterna. Sådana ändringar kommer dock meddelas i förväg på Webbplatsen samt i dessa Villkor och kommer börja gälla trettio (30) dagar efter det att du tagit del av ändringen, i enlighet med punkterna 10 och 11 nedan.

Vill du ladda upp ytterligare material eller om ingen av nivåerna ovan passar dina behov är du välkommen att kontakta oss på kontakt@aktuelltstulet.se för offert.

Följande begränsningar gäller för uppladdat Material:

 • Bilder – Max 2mb, max  759 gånger 490 pixlar
 • Filmer – Formatet måste vara något av följande: mp4, m4v (MPEG-4), mov (QuickTime), wmv (Windows Media Video), avi, mpg, ogv (Ogg), 3gp (3GPP), 3g2 (3GPP2), filen får inte vara större än 10mb och filmklippet högst 20 sekunder långt.

Vi förbehåller oss rätten, men åtar oss ingen skyldighet, att justera uppladdade bilder och filmer så att de stämmer överens med kriterierna ovan. Om du laddar upp bilder eller filmer som inte stämmer med ovanstående kriterier kan det hända att kvaliteten eller dispositionen förändras innan publicering. Det kan också fördröja publiceringen eller innebära att denna del inte publiceras över huvud taget.

Du har inte rätt att få tillbaka någon del av Avgiften på grund av att material som inte överensstämmer med kraven i dessa Villkor inte publiceras.

Oavsett om du annonserar i Nivå 1 eller Nivå 2 ligger annonsen uppe i 90 dagar (eller kortare om du väljer att ta ner den, t.ex. för att du fått tillbaka egendomen). Du kan förlänga tiden som annonsen ligger uppe i perioder om       dagar mot en förlängningsavgift om       kronor (inklusive moms).

Betalning sker i förskott genom PayPal enligt de instruktioner som ges i samband med uppladdning.

 1. ANVÄNDARKONTO M.M.

För att kunna publicera annonser via Tjänsten måste du registrera ett konto och logga in. För att fullfölja registreringen är du skyldig att uppge den information som efterfrågas.

Att registrera ett användarkonto är kostnadsfritt och du kan när som helst avsluta ditt användarkonto genom att skicka ett meddelande till kontakt@aktuelltstulet.se eller så kan du som användare stänga ned kontot själv på din sida.

Du måste vara minst 18 år, eller ha målsmans tillstånd, för att registrera ett konto och publicera annonser via Tjänsten.

Om du registrerar ett användarkonto för ett företag intygar du att du har behörighet att ingå avtal för företagets räkning, inkluderat att binda företaget till de här Villkoren.

 1. Publicering av material

Tjänsten är en publiceringstjänst. Detta innebär att Tjänsten har fullgjorts vid i och med publiceringen. Du har inte möjlighet att ångra köpet sedan publicering har skett.

Du är själv ansvarig för din användning av Tjänsten och för allt Material som publiceras genom annonsering via Tjänsten. Med ”Material” menas allt en Användare publicerar i sina annonser, t.ex. annonstexter, bilder och filmer.

Du får inte ladda upp Material som inte är relevant för syftet med publiceringen, det vill säga att underlätta återfinnande av det försvunna godset. Material som räknas som omedelbart relevant inkluderar i första hand beskrivningar av godset, inkluderande fotografier, samt information om var det försvann, inkluderande kartor.

Som Material som inte är relevant för syftet med publiceringen räknas all information som inte rör försvunnet gods, till exempel reklammaterial eller annat Material som laddas upp i marknadsföringssyfte samt, naturligtvis, ovidkommande material.

Vi kommer att granska innehållet i de annonser som du publicerar innan de offentliggörs med avseende på relevans. Annonser som inte avser stulen, borttappad eller i övrigt förkommen egendom kommer inte att publiceras.

Du garanterar att allt Material är riktigt och inte gör intrång i annans rätt (du får t.ex. inte publicera felaktiga uppgifter eller bilder/filmer du inte äger eller har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att publicera), strider mot lagar eller regler eller kan uppfattas som stötande.

Du garanterar att personer som antingen själva medverkar i Materialet eller vars egendom är med i Materialet samtyckt till publiceringen på Webbplatsen. Du garanterar också att dessa personer är medvetna om hur och i vilket syfte Materialet kommer att användas.

Du får inte använda teknik som skadar Tjänsten eller Webbplatsen, eller använda Tjänsten eller Webbplatsen för att sprida sådan teknik, t.ex. skadlig kod, virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Du får inte heller kopiera, dekompilera eller på något sätt göra ändringar i Tjänsten eller Webbplatsen.

Om du missbrukar Tjänsten eller Webbplatsen, eller använder dem på ett sätt som strider mot Villkoren eller gällande lag, ska du ersätta Bolaget för skador eller kostnader som vi drabbas av p.g.a. ditt agerande. Detsamma gäller om någon utomstående (tredje part) skadas.

Genom uppladdning av Material genom annons i Tjänsten ger du oss rätt att använda, ändra, reproducera, kopiera, överföra och tillgängliggöra Materialet på det sätt vi finner lämpligt. Denna rätt innebär bl.a. att vi kan använda Materialet för att marknadsföra Tjänsten. Du garanterar också att du har alla rättigheter som är nödvändiga för att ge oss dessa rättigheter. Uppladdning innebär dock inte någon övergång av rättigheterna till Materialet, utan du behåller själv alla rättigheter till Materialet.

Om du avslutar ditt användarkonto vill vi göra dig uppmärksam på att allt Material du har publicerat kommer att sparas av oss så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Om du vill att sådant Material ska raderas i samband med att du avslutar ditt användarkonto ber vi dig att skriva detta särskilt, antingen i samband med uppsägning eller därefter i e-post till kontakt@aktuelltstulet.se.

Om du laddar upp Material i strid med dessa Villkor kan detta leda till att din annons inte publiceras. Du har i sådana fall inte rätt till återbetalning av vad du redan har betalat.

 1. MISSBRUK OCH UPPSÄGNING

Vi har rätt att vidta de åtgärder vi finner nödvändiga i förhållande till din användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till avstängning av ditt konto, att begränsa din användning av Tjänsten och ta bort publicerat Material (t.ex. om vi anser att Material eller ditt agerande är olämpligt, stötande, gör intrång i tredje parts rätt, strider mot lag eller kan orsaka överbelastning av Tjänsten).

Bolaget har också rätt att omedelbart stänga av dig från användning av Tjänsten om du bryter mot svensk lag, myndighets bestämmelse eller mot Villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillhandahålla Tjänsten till sådana Användare som tidigare brutit mot Villkoren, såväl nuvarande som tidigare versioner.

 1. TILLGÄNGLIGHET, FÖRBÄTTRINGAR M.M.

Vi gör vårt bästa för att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig och uppfylla dina förväntningar. För att underhålla Tjänsten kommer vi ibland, utan att vi informerar om det i förväg, att utföra uppdateringar och ändringar, vilket kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte är tillgänglig.

Hela eller delar av Tjänsten, eller funktioner i Tjänsten, kan komma att störas eller påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Om du upplever en sådan störning, kontakta oss så ska vi försöka lösa detta så snart vi kan. Vi har också rätt att stänga av tillgången till, eller avveckla, Tjänsten.

Vi gör vårt bästa för att Tjänsten ska fungera som den ska men kan inte hållas ansvariga om Material går förlorat på grund av yttre faktorer som t.ex. hårddiskkrasch, virusangrepp etc. Du är själv ansvarig för att säkerhetskopiera sådant Material du laddar upp i Tjänsten.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, hänförliga till Tjänsten och Webbplatsen, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsten är upprättad och används anses vara en del av Tjänsten och är därmed föremål för samma restriktioner. För tydlighetens skull vill vi informera dig om att inget i Villkoren eller din användning av Tjänsten innebär att sådana rättigheter helt eller delvis överlåts eller upplåts till dig utöver vad som uttryckligen framgår av Villkoren.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING.

Vi tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick och vill uppmärksamma dig på att funktionen är beroende av att du använder Tjänsten i enlighet med Villkoren.

Vi gör vårt bästa för att granska det Material som Användare lägger upp men kan inte garantera varken att informationen är korrekt eller att den stämmer överens med vad som får laddas upp enligt dessa Villkor. Varje Användare ansvarar själv för uppladdat Material och vi kan inte hållas ansvariga för någon ekonomisk skada eller obehag som uppstår på grund av att Material som någon Användare har laddat upp. Du åtar dig därför att hålla Bolaget skadelöst för det fallet att utomstående part framställer krav på ersättning till följd av (i) användningen av Materialet eller (ii) att du agerat i strid med Villkoren, gällande lagstiftning eller utomstående (tredje) parts rättigheter.

Om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger har Bolaget inget skadeståndsansvar för någon skada eller förlust som uppstår till följd av din användning av Tjänsten. Vår ersättningsskyldighet omfattar inte i något fall indirekt skada eller förlust, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man eller utebliven nytta av Tjänsten.

 1. FORCE MAJEURE

Bolaget är fritt från skyldighet att prestera eller leverera enligt Villkoren, samt från ansvar för skada som uppstår till följd av en händelse utanför vår rimliga kontroll, förutsatt att det är fråga om en omständighet som förhindrar oss från att fullgöra våra förpliktelser och som är oförutsebar, inte rimligen kan övervinnas och som har ett kausalt förhållande till icke-fullgörandet av förpliktelsen eller uppkomsten av skadan, inkluderat men inte begränsat till åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, myndighetsbestämmelser eller åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller konflikt på arbetsmarknaden.

 1. KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och står risken för att du inte nås av information eller meddelanden till följd av att du angett felaktiga uppgifter.

Kommunikation relaterad till Tjänsten ska vara skriftlig och kan göras elektroniskt, exempelvis via e-post eller genom publicering på Webbplatsen. Exempel på sådana meddelanden är villkorsändringar, uppsägning, information om driftstörningar, nya versioner, ändrad prislista, övrig information om Tjänsten samt support.

Meddelanden avsända via e-post eller post anses levererade i samband med avsändande, under förutsättning att behörigt mottagande skett eller på annat sätt kan styrkas. Meddelande som publicerats på Webbplatsen ska anses levererat när det är tillgängligt för dig att ta del av.

Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: kontakt@aktuelltstulet.se.

 1. ÄNDRING AV VILLKOREN

Bolaget har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att du tagit del av ändringen i enlighet med vad som anges i punkt 10 ovan. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att tidsfristen har löpt ut anses du ha accepterat ändringarna.

 1. ÖVERLÅTELSE

Bolaget har rätt att överlåta tillhandahållandet av Tjänsten, samt våra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part utan föregående samtycke. Detta inkluderar rätten till betalning enligt Villkoren.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk rätt gäller för tillhandahållandet av Tjänsten. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.